Energetikai audit, energetikai szakreferens, TAO igazolás, EMIT

Vállalati és közületi ügyfeleink részére az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésre:

  1. Energetikai audit
  2. Energetikai szakreferens
  3. TAO kedvezményhez szükséges auditori igazolás
  4. Energiamegtakarítási intézkedési terv (EMIT)
  5. Energetikai pályázat (információk a Szolgáltatások/Energetikai pályázat menüpontban)

Energetikai audit

Az energetikai audit egy olyan összetett feladat, mely során tanulmányozzuk az épület meglévő tervdokumentációit, elemezzük az elmúlt évek energiafogyasztását és energiaköltségeit, azonosítjuk az energiapazarló részeket, részletesen megvizsgáljuk az energiafogyasztás csökkentésének lehetőségeit, a megújuló energia alkalmazhatóságát, valamint műszaki és gazdaságossági vizsgálat alapján javaslatot adunk az energetikai hatékonyságot fokozó intézkedések megvalósítására.

Az energetikai audit során helyszíni szemlét tartunk, melynek során vizsgáljuk az épületszerkezetet, a fűtési, a használati melegvíz ellátási, a hűtési, a szellőzési és a világítási rendszereket. Fontos, hogy az energetikai audit során figyelembe vesszük a tényleges fogyasztói szokásokat, az üzemidőket, az üzemeltetési tapasztalatokat és panaszokat, valamint vizsgáljuk az üzemeltetés hatékonyságát. Igény szerint az audit részét képezi az energiamenedzsment is (lekötött teljesítmény optimalizálása, meddő energiafogyasztás csökkentése, stb.). A Megbízó az energetikai audit eredményeként számszerű kimutatást kap az épület és az energiafogyasztó rendszerek energetikai hatékonyságáról, valamint részletesen kidolgozott fejlesztési javaslatok alapján el tudja dönteni, hogy mely intézkedéseket valósítja meg.

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról a nagyvállalatok számára kötelezővé tette az energetikai audit elkészítését. A nagyvállalatok a tevékenységük energetikai jellemzőinek megismerése céljából kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni.

A négyéves időszak számításának kezdő időpontja a korábbi energetikai audit elkészítésének napja.

Ha Önnek energetikai auditra van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk!

Energetikai szakreferens

A 2015. évi LVII. törvény és a 122/2015. Kormányrendelet alapján energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Vállalati ügyfeleink részére vállaljuk a 2015. évi LVII. törvényben és a 122/2015. Kormányrendeletben rögzített energetikai szakreferensi feladatok végrehajtását, mely többek között az energiafogyasztási adatok nyomonkövetése, az energiahatékony üzemeltetési megoldások feltárása, a havi és éves jelentések elkészítése.

Ha Önnek energetikai szakreferensre van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk!

Társasági adókedvezmény energiahatékonysági beruházásokra és felújításokra

Az 1996. évi LXXXI. törvény 22/E. § alapján társasági adókedvezmény vehető igénybe 2016. november 26-át követően megkezdett energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén. A TAO kedvezmény a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben - vagy az adózó döntése szerint a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében - és az azt követő öt adóévben vehető igénybe.
Az adózó által igénybe vehető TAO kedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége
a) Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,
b) Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékának,
c) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékának
megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növekszik.

Például Közép-Magyarországon kívüli régiójú nagyvállalat esetén az adókedvezmény mértéke 45%, kisvállalat esetén az adókedvezmény mértéke 65%!

Elszámolható költségek

Elszámolható költségnek minősül:

a) az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, amennyiben a beruházás, felújítás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás költségei külön beruházásként meghatározhatóak, vagy

b) az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást, felújítást az adózó az itt említett adókedvezmény és a beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.

Az adókedvezmény érvényesítésének feltételei

Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy az adózó a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba vegye, azokat a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évig (kötelező üzemeltetési időszak) üzemelteti, illetve használja.

Az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás igazolása

A MEKH által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor a beruházás megkezdésének napját megelőzően – mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján – felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről. Az energetikai auditor az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót. A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

Az energetikai auditor a beruházás üzembe helyezését követően elkészíti és átadja az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, amely tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Az auditor az energiahatékonysági célú beruházásról az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást az energetikai audit alapján kiállítja és átadja az adózó számára.

Nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási kötelezettség

Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi eszköz üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét, bekerülési értékét, többletköltségét, az állományból történő kikerülés időpontját, indokát.

A 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet 5. §-a alapján adatszolgáltatási kötelezettsége van az adózónak, amelyet a társasági adóbevallásában kell beruházásonként teljesítenie. Az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos valamennyi iratot az adózó a beruházás üzembe helyezését követő 10 évig köteles megőrizni.

További szabályok

Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi. Ugyanazon beruházás tekintetében az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye együttesen nem alkalmazható a fejlesztési adókedvezménnyel. Nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége.

Ha Ön energetikai beruházást vagy felújítást tervez és társasági adókedvezményt szeretne igénybe venni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk!

Energiamegtakarítási intézkedési terv (EMIT) készítése

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény (Ehat tv.) 11/A. §-a előírja a közintézmények számára az Energiamegtakarítási Intézkedési Terv (EMIT) készítését.

Az Önkormányzatoknak a közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épületekre kell elkészíteni az energiamegtakarítási intézkedési tervet. Az Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet 5 évente kell elkészíteni, valamint a teljesítésről évente jelentést kell készíteni és a MEKH-nek benyújtani az erre szolgáló online adatlapon.

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítésének célja, hogy az épület fenntartásáért és üzemeltetéséért felelős szervezet az épületre vonatkozóan feltárja az energiamegtakarítási lehetőségeket, 5 éves ütemtervet készítsen a megvalósítandó intézkedésekre, azokat a tervnek megfelelően végrehajtsa és ezzel igazolhatóan energiamegtakarítást érjen el. Az intézkedési terv része az egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítás számszerűsítése.

Fontos a reális és megvalósítható célok kitűzése. A tervben az energiamegtakarítási intézkedéseket meghatározott bontásban kell bemutatni: beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások, minimális ráfordítást igénylő beavatkozások, beruházással járó intézkedések és forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések.

Az EMIT jelentést a készítés évében március 31-ig kell benyújtani a MEKH-nek.

Ha Önnek energiamegtakarítási intézkedési tervre van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk!